Opšti uslovi korišćenja

Pristup i korišćenje ove veb stranice podleže sledećim odredbama i uslovima. Ako se ne slažete sa ovim, molim Vas da ne koristite ovu veb stranicu. Ovaj veb-sajt je razvijen i njime upravlja URSAPHARM Arzneimittel GmbH (u daljem tekstu URSAPHARM). Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da promenimo i / ili prekinemo rad celog ili delova našeg veb-sajta, Opštih uslova korišćenja, naših Opštih uslova poslovanja i naših uslova prodaje i isporuke na adresi bilo kada bez obaveštenja. Stoga Vas molimo da ponovo proverite sledeći put kada posetite ovu veb lokaciju i da uzmete u obzir sve izmene/dopune.

Dozvole za korišćenje

Sve informacije, dokumenti i slike objavljeni na ovoj veb stranici su isključivo vlasništvo kompanije URSAPHARM. Dozvola za njihovo korišćenje je pod uslovom da se obaveštenje o autorskim pravima pojavljuje na svim kopijama, informacije se koriste samo u lične svrhe i ne koriste se komercijalno, informacije se ne menjaju ni na koji način i sve slike sa veb stranice se koriste samo zajedno sa pripadajućim tekstom.

Trgovačke marke

Svi nazivi proizvoda na ovoj veb stranici su zaštitini znaci kompanije URSAPHARM, njenih ćerki firmi, filijala ili njenih davaoca licence ili partnera u zajedničkom ulaganju. Neovlašćena upotreba ili zloupotreba ovih zaštitnih znakova ili drugih materijala je izričito zabranjena i predstavlja povredu autorskih prava, prava na trgovačke marke i drugih vlasničkih prava.

Ograničenje odgovornosti

URSAPHARM je prikupila informacije date na ovoj veb stranici iz internih i eksternih izvora prema svom najboljem znanju i uverenju, koristeći profesionalnu marljivost. Ulažemo sve napore da stalno dodajemo i ažuriramo ove informacije. Informacije na ovoj veb stranici namenjene su isključivo za predstavljanje URSAPHARM-e i njenih proizvoda i usluga. Međutim, ne garantujemo, izričito ili prećutno, potpunost ili tačnost informacija na ovoj veb stranici. Posebno bi trebalo da budete svesni da ove informacije možda više nisu aktuelne. Iz tog razloga trebalo bi da proverite informacije koje pronađete na ovoj veb lokaciji pre nego što je koristite na bilo koji način. Saveti na ovoj veb stranici ne oslobađaju Vas od obaveze da proverite naše trenutne savete, posebno naše bezbednosne podatke i tehničke informacije, kao i naše proizvode u pogledu njihove podobnosti za predviđene procese i svrhe. Ako su Vam potrebni posebni saveti ili uputstva u vezi sa našim proizvodima ili uslugama, kontaktirajte nas direktno. Korisnici ove veb stranice saglasni su da pristupe ovoj veb stranici i njenom sadržaju na sopstvenu odgovornost. Ni URSAPHARM ni treća lica koja su uključena u kreiranje, proizvodnju ili prenos ove veb stranice ne mogu se smatrati odgovornim za štetu ili povredu nastalu pristupom, ili nemogućnošću pristupa, ili upotrebom, ili nemogućnošću korišćenja ove veb stranice, ili od činjenica da ste se oslonili na informacije sadržane na ovoj veb stranici.

Veb lokacije trećih strana/dobavljača/veze

Ova veb lokacija takođe sadrži veze ili referencene prema veb stranicama trećih strana. Ove veze ka veb lokacijama trećih strana ne predstavljaju odobrenje njihovog sadržaja od strane kompanije URSAPHARM. URSAPHARM ne preuzima nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj takvih veb stranica, kao ni odgovornost za štetu ili povredu nastalu upotrebom bilo koje vrste takvog sadržaja. Veze ka drugim veb sajtovima se pružaju korisnicima ovog veb sajta samo radi pogodnosti. Korisnik se povezuje na ove veb stranice na sopstvenu odgovornost.

Informacije koje ste pružili

Korisnik sajta je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost svih informacija koje šalje kompaniji URSAPHARM i to tako da se ne krše prava trećih lica. Korisnik je saglasan da kompanija URSAPHARM čuva ove informacije i koristi ih za statističku analizu ili određene poslovne svrhe, osim ako se ne tiču ličnih podataka koji se odnose na podatke o inventaru ili korišćenju u skaladu sa odeljcima 5 i 6 TDDSG (nemački zakon o zaštiti podataka o teleuslugama). Konkretno, kompanija URSAPHARM ima pravo da koristi sadržaj takvih poruka, uključujući ideje, izume, koncepte ili znanja sadržanih u njima, za bilo koju svrhu, uključujući i razvoj, proizvodnjui /ili marketing proizvoda i usluga, i da reprodukuje takve informacije i učini ih dostupnim trećim licima bez ograničenja.